رصدخانه دانشگاه کاشان(نسخه آزمایشی)

فیلم ها

- نصب گنبد رصدخانه دانشگاه کاشان پنجشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۸۷