رصدخانه دانشگاه کاشان(نسخه آزمایشی)

خبرها

تصویری از تشکیل رنگین کمان دور ماه
پنجشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۸

فیلم ها

- نصب گنبد رصدخانه دانشگاه کاشان پنجشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۸۷