دفاع از پایان نامه خانم سعیده لطیف

دفاع از پایان نامه خانم سعیده لطیف، کارشناسی ارشد اخترفیزیک با موضوع نورسنجی و تحلیل منحنی نوری ستاره متغیر XZ Dra زیر نظر دکتر حسین صفری استاد دانشگاه زنجان و آقای صفایی کارشناس رصدخانه دانشگاه کاشان

۱۸ بهمن ۱۳۹۳ | ۰۰:۰۰ کد : ۷۴۴۱ پژوهش
تعداد بازدید:۹۵۷
ایشان نورسنجی از این ستاره را در شهریور ۱۳۹۲ با همکاری آقای صفایی کارشناس رصدخانه دانشگاه کاشان و اقای یاسر شاپوری نژاد دانشجوی فیزیک دانشکاه کاشان به انجام رسانیدند. سپس تحلیل داده ها را به دو روش، یکی استفاده از نرم افزار و دیگری تحلیل ریاضی و برنامه نویسی زیر نظر دکتر حسین صفری، استاد دانشگاه زنجان انجام دادند.

چکیده

   در این رساله نتایج حاصل از نورسنجی ستاره متغیر  XZ Draو تحلیل منحنی نوری آن ارائه شده است. به منظور نورسنجی از ستاره مورد نظر، تلسکوپ 16 اینچ اشمیت-کاسگرین با استقرار سمت-ارتفاعی و فتومتر مدل  SSP5در صافی  Vجانسون مورد استفاده قرار گرفته‌اند. هدف از تحلیل منحنی نوری، دست‌یابی به طیف توانی آن و یافتن فرکانس اصلی نوسانات ستاره بوده است. برای این منظور، آنالیز طیفی بیزی برای سری زمانی نورسنجی Dra  XZکه به صورت غیریکنواخت همراه با گاف‌های بزرگ است، در نرم‌افزار  Matlabبرنامه‌نویسی شده و نتایج حاصل با نتایج به دست آمده از نرم‌افزار Period 04 که جهت تحلیل آماری سری‌های زمانی نجومی طراحی گردیده است و از داده‌های مصنوعی برای یکنواخت کردن سری زمانی نجومی بهره می‌برد، مقایسه شده است. توسط آنالیز طیفی بیزی فرکانس 1-(روز) 098ر2 به عنوان فرکانس اصلی نوسانات ستاره به دست آمد که با فرکانس حاصل از نرم‌افزار Period 04 و سایر نتایج قبلی در این زمینه سازگاری کامل دارد. علاوه بر این طیف  توانی حاصل از این آنالیز از کیفیت بهتری نیز نسبت به طیف توانی حاصل از نرم‌افزار مورد ذکر برخوردار است.

 

واژه‌های کلیدی: ستاره متغیر، نورسنجی، منحنی نوری، تحلیل منحنی نوری، آنالیز طیفی بیزی.


  مقاله استخراج شده از این پایان نامه:

              نورسنجی ستاره متغیر XZ Dra

              کاربرد آنالیز طیفی بیزی در تحلیل سری های زمانی نورسنجی

کلید واژه ها: نورسنجی ستاره متغیر رصدخانه رصدخانه دانشگاه کاشان


نظر شما :