کاربرد آنالیز طیفی بیزی در تحلیل سری های زمانی نورسنجی

تعداد بازدید:۱۱۸۴

سعیده لطیف ۱، حسین صفری ۲ و اایرج صفایی ۳
۱. موسسه آموزش عالی عبدالرحمن صوفی رازی، زنجان
۲. گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان
۳. دانشکده فیزیک، دانشگاه کاشان

دوره 17، شماره 4، پاییز 1396، صفحه 541-551

چکیده
مقاله حاضر به معرفی آنالیز طیفی بیزی به عنوان روشی قدرتمند و کارآمد جهت تحلیل طیفی سری های زمانی نورسنجی می پردازد. برای این منظور، آنالیز طیفی بیزی برای سری زمانی نورسنجی XZ Dra که به صورت غیر یکنواخت همراه با گاف های بزرگ است، در نرم افزار متلب برنامه نویسی شده و طیف توانی حاصل از این آنالیز با طیف توانی به دست آمده از نرمافزار 04 Period که جهت تحلیل آماری سری های زمانی نجومی طراحی گردیده و از داده های مصنوعی برای یکنواخت کردن آنها بهره می برد، مقایسه شده است. اگر چه در طیف توانی حاصل از این نرم افزار قله طیفی اصلی که بیانگر بسامد اصلی نوسانات ستاره متغیر XZ Dra در (روز ۱-)f=۲/۰۹۸۶۴ است به خوبی شناسایی شده، اما قله های طیفی کاذب نیز دیده می شوند. همچنین در این نرمافزار نحوه تولید داده مصنوعی به طور دقیق مشخص نشده است. در طیف توانی حاصل از آنالیز بیزی این قله های کاذب حذف گردیده اند، ضمن آنکه قله طیفی مذکور حول بسامد مورد نظر دارای عرض کمتری بوده و دقیقتر است. لازم به ذکر است که در آنالیز طیفی بیزی جهت به دست آوردن طیف توانی مطلوب، احتیاج به یکنواخت کردن سری زمانی نیست ؛ ضمن آنکه، پژوهشگر نیز در جریان روند دقیق محاسبات قرار می گیرد.


واژههای کلیدی: آنالیز طیفی بیزی، تئوری بیز، نرم افزار 04 Period ، طیف توانی، ستاره متغیر، منحنی نوری ، 

 

لینک مقاله:

https://ijpr.iut.ac.ir/article_1290.html