اندازه گیری سرعت چرخش محوری ستاره دُم شیر

تعداد بازدید:۵۱۴

صفایی، ایرج2 نصیری قیداری، سعداله 1   صفری، حسین 1

1دانشکده فیزیک، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

2 دانشکده فیزیک، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

 

چکیده

    یکی از موثر‌ترین روشهای اندازه‌گیری سرعت چرخش محوری اجرام آسمانی، مطالعه میزان پهن‌شدگی خطوط طیفی آنها است. در اینجا چگونگی ثبت طیف ستاره دم شیر  را شرح می دهیم. سپس با بررسی خط طیفی هیدروژن بتا  از این ستاره و عوامل مؤثر بر پهن‌شدگی این خط طیفی، سرعت چرخش محوری آن را محاسبه می کنیم.

 

ارائه شده توسط آقای صفایی از رصدخانه دانشگاه کاشان در کنفرانس فیزیک ایران در دانشگاه بیرجند در روزهای4 تا 7 شهریور 1392