اندازه گیری سرعت چرخش محوری ستاره جلودار

تعداد بازدید:۵۹۸

صفایی، ایرج2 نصیری قیداری، سعداله 1   صفری، حسین 1

1دانشکده فیزیک، دانشگاه زنجان، زنجان، بلوار دانشگاه، 45191-313، ایران

2 دانشکده فیزیک، دانشگاه کاشان، کاشان، بلوار قطب راوندی،

چکیده

    یکی از موثر‌ترین روشهای اندازه‌گیری سرعت چرخش محوری اجرام آسمانی، مطالعه میزان پهن‌شدگی خطوط طیفی آنها است. در اینجا چگونگی ثبت طیف ستاره جلودار(Alkaid) را شرح می دهیم. سپس با بررسی خط طیفی هیدروژن بتا  از این ستاره و عوامل مؤثر بر پهن‌شدگی این خط طیفی، سرعت چرخش محوری آن را محاسبه می کنیم.

 

 

ارائه شده توسط آقای صفایی از رصدخانه دانشگاه کاشان در بیستمین کنفرانس بهاره فیزیک ایران در پژوهشگاه دانشهای بنیادی در روزهای یکم و دوم خرداد 1392