مقاله ها

اخترفیزیک و کیهان شناسی

· طیف نگاری نجومی و محاسبه سرعت دوران سیارات (طیف سنجی سیاره ای) - (1391)
· اندازه گیری سرعت چرخش محوری ستاره کرکس (طیف سنجی ستاره ای) - (1391)
· اندازه گیری سرعت چرخش محوری ستاره دُم شیر (طیف سنجی ستاره ای) - (1392)
· اندازه گیری سرعت چرخش محوری ستاره جلودار (طیف سنجی ستاره ای) - (1392)
· اندازه گیری سرعت چرخش محوری ستاره‌ی "بازوی راست" (طیف سنجی ستاره ای) - (1392)
· اندازه گیری سرعت چرخش محوری ستاره قلب الاسد (طیف سنجی ستاره ای) - (1392)
· تفکیک ستاره از کهکشان با استفاده از پارامتر انتقال به سرخ اجرام در شبکه عصبی چند لایه پرسپترون - (1394)
· طراحی یک سیستم مبتنی بر شبکه عصبی MLP در تفکیک ستاره از کهکشان با استفاده از پارامتر انتقال به سرخ - (1394)

· نورسنجی ستاره متغیر XZ Dra (نورسنجی ستارگان متغیر) - (1392)

· کاربرد آنالیز طیفی بیزی در تحلیل سری های زمانی نورسنجی - (1396)

· مشاهده ساختار نامتقارن در جو ناهید با استفاده از پردازش تصویر (اخترفیزیک سیاره ای) - (1392)

· پژوهشی بر آنتن فضایی تداخل سنج لیزری (LISA) (امواج گرانشی) - (1384)
· بررسی بزرگترین آشکارسازهای تداخل سنج لیزری امواج گرانشی جهان (امواج گرانشی) - (1385)

 

 

تاریخ نجوم

· چگونگی طراحی و کاربرد زرقاله (ابزارهای نجوم قدیم) - (1387)
· The heritage of ancient Iranian astronomy
· ایران و اختر شناسی در جهان - (1387)
· چگونگی طراحی و ساخت استرلاب زورقی (ابزارهای نجوم قدیم) - (1388)
· ابزارهای نجومی رصدخانه مراغه (انواع ربع در نجوم قدیم ایران) - (1389)
· چگونگی طراحی و ساخت صفحه میزان عنکبوت در استرلاب (ابزارهای نجوم قدیم) - (1388)
· چگونگی طراحی و ساخت ربع ساعتی معوجه (ابزارهای نجوم قدیم) - (1391)
· استرلاب، تغییرات و تکامل آن در ایران (ابزارهای نجوم قدیم) - (1392)
· چگونگی طراحی و کاربرد استرلاب مسطری (ابزارهای نجوم قدیم) - (1390)
· Describing the theory of Earth's rotation by using four kind of astrolabe (by Mr. Safaei)