مقاله ها

تعداد بازدید:۱۶۲۹

اخترفیزیک و کیهان شناسی

· طیف نگاری نجومی و محاسبه سرعت دوران سیارات (طیف سنجی سیاره ای) - (1391)


· اندازه گیری سرعت چرخش محوری ستاره کرکس (طیف سنجی ستاره ای) - (1391)


· اندازه گیری سرعت چرخش محوری ستاره دُم شیر (طیف سنجی ستاره ای) - (1392)


· اندازه گیری سرعت چرخش محوری ستاره جلودار (طیف سنجی ستاره ای) - (1392)


· اندازه گیری سرعت چرخش محوری ستاره‌ی "بازوی راست" (طیف سنجی ستاره ای) - (1392)


· اندازه گیری سرعت چرخش محوری ستاره قلب الاسد (طیف سنجی ستاره ای) - (1392)


· تفکیک ستاره از کهکشان با استفاده از پارامتر انتقال به سرخ اجرام در شبکه عصبی چند لایه پرسپترون - (1394)


· طراحی یک سیستم مبتنی بر شبکه عصبی MLP در تفکیک ستاره از کهکشان با استفاده از پارامتر انتقال به سرخ - (1394)

 

. طیف سنجی ستاره گامای ذات الکرسی و بررسی ساختار ستارگانe (1398) - Be

 

· نورسنجی ستاره متغیر XZ Dra (نورسنجی ستارگان متغیر) - (1392)

 

. منحنی نوری جدید ستاره BX Peg از دسته ستارگان دوتایی W UMa (نورسنجی ستارگان متغیر) - (1398)

 

· کاربرد آنالیز طیفی بیزی در تحلیل سری های زمانی نورسنجی - (1396)

 

· مشاهده ساختار نامتقارن در جو ناهید با استفاده از پردازش تصویر (اخترفیزیک سیاره ای) - (1392)

 

. بررسی O-C از 545 مورد از اختفای 13 ستاره دوتایی با ماه - (1398)

 

بررسی اختروش‌ها به عنوان شمع‌های استاندارد کیهانی - (1398)

 

· پژوهشی بر آنتن فضایی تداخل سنج لیزری (LISA) (امواج گرانشی) - (1384)


· بررسی بزرگترین آشکارسازهای تداخل سنج لیزری امواج گرانشی جهان (امواج گرانشی) - (1385)

 

 

تاریخ نجوم

· چگونگی طراحی و کاربرد زرقاله (ابزارهای نجوم قدیم) - (1387)

 

· The heritage of ancient Iranian astronomy
 

· ایران و اختر شناسی در جهان - (1387)


· چگونگی طراحی و ساخت استرلاب زورقی (ابزارهای نجوم قدیم) - (1388)


· ابزارهای نجومی رصدخانه مراغه (انواع ربع در نجوم قدیم ایران) - (1389)


· چگونگی طراحی و ساخت صفحه میزان عنکبوت در استرلاب (ابزارهای نجوم قدیم) - (1388)


· چگونگی طراحی و ساخت ربع ساعتی معوجه (ابزارهای نجوم قدیم) - (1391)


· استرلاب، تغییرات و تکامل آن در ایران (ابزارهای نجوم قدیم) - (1392)


· چگونگی طراحی و کاربرد استرلاب مسطری (ابزارهای نجوم قدیم) - (1390)


· Describing the theory of Earth's rotation by using four kind of astrolabe (by Mr. Safaei)

 

مطالعه تطبیقی نقوش استرلاب عهد صفوی و استرلاب دوره معاصر - (1397)

 

نقدی بر نظریه تعیین ابتدای فصل‌ها در آتشکده نیاسر - (1400)

 

بازشناسی و بازخوانی ملاحظات نجومی در طرح‌اندازی میدان نقش جهان اصفهان - (1401)