اندازه گیری سرعت چرخش محوری ستاره کرکس

تعداد بازدید:۶۶۸

اندازه گیری سرعت چرخش محوری ستاره کرکس

 

 

 

صفایی، ایرج2 نصیری قیداری، سعداله 1   صفری، حسین 1

1دانشکده فیزیک، دانشگاه زنجان، زنجان، بلوار دانشگاه، 45191-313، ایران

2 دانشکده فیزیک، دانشگاه کاشان، کاشان، بلوار قطب راوندی،

چکیده

یکی از روشهای بررسی و مطالعه اجرام آسمانی، طیف سنجی است . در این جا چگونگی کاربرد طیف‌سنجی برای تعیین سرعت چرخش محوری ستارگان شرح داده می‌شود. سپس به چگونگی ثبت طیف ستاره‌ای اشاره می‌شود . آنگاه  سرعت چرخش محوری ستارۀ کرکس (Altair ) با استفاده از روش طیف‌سنجی محاسبه می‌گردد.

 

 

ارائه شده توسط آقای صفایی کارشناس رصدخانه دانشگاه کاشان در ششمین همایش ملی نجوم و اخترفیزیک ایران در دانشگاه بیرجند در روزهای 5 و 6 بهمن  1391
 

کلمات کلیدی : طیف سنجی ستاره ای کرکس ستارگان تندچرخان