نیاسر۱۴

نیاسر

نیاسر شهر کوچکی در شرق کاشان است که رصدخانه دانشگاه کاشان در ارتفاعات آن...