اندازه گیری سرعت چرخش محوری ستاره‌ی بازوی راست

تعداد بازدید:۹۲۰

ایرج صفایی1، سعداله نصیری قیداری2

1 دانشکده فیزیک، دانشگاه کاشان

2 گروه فیزیک، دانشگاه زنجان

 

چکیده

یکی از موثر‌ترین روشهای اندازه‌گیری سرعت چرخش محوری اجرام آسمانی، مطالعه میزان پهن‌شدگی خطوط طیفی آنها است. در اینجا چگونگی ثبت طیف ستاره بازوی راست (Alderamin )  را شرح می دهیم. سپس با بررسی خط طیفی هیدروژن بتا   از این ستاره و عوامل مؤثر بر پهن‌شدگی این خط طیفی، سرعت چرخش محوری آن را محاسبه می کنیم.

 

ارائه شده توسط آقای صفایی از رصدخانه دانشگاه کاشان در هفتمین همایش ملی نجوم و اخترفیزیک ایران در دانشگاه بیرجند در روزهای 3 و 4 بهمن  1392