واژه‌نامه اخترشناسی

انگلیسیتازی (عربی)پارسی باستانیفارسی عامیانهپارسی سرهشماره
Aquariusدَلودول-آبریز۹
skyسماء--آسمان۱۰
heavenlyفلکی--آسمانی۱۱
nebulaسحابی--ابرگونه۳
astronomyنجوم--اخترشناسی، ستاره‌شناسی۴
Aurigaممسک‌العنان-عنان‌دارارابه‌ران [پیکر آسمانی]۵
astrolabeاصطرلابجام جهان‌نمااسطرلاباسترلاب۷
story, myth, fable--اسطورهاستوره۱۰۳
Thursdayالخميس-پنج‌شنبهاورمَزدشید۸
northشمالاَپا اَختر-اَبا اَختر۱
Antaresقلب‌العقرباَپوش-اَپوش [ستاره]۲
Dracoتِنین--اژدها۶
meteor shower--بارش شهابیبارش نِیزَکی۱۳
Andromedaاِمرأَت المسلسله-زن به زنجیر بستهبانوی زنجیربند۱۴
Ariesحَمَلوَرَک-برّه۱۵
Marsمریخ--بهرام۱۶
Tuesdayالثلاثاء-سه‌شنبهبهرام‌شید۱۷
Capricornusجَدیبُزَک-بُز، بُز ماهی۱۲
coronaالکیل--تاج۲۳
Corona Australis, Southern Corwn, Wreathاکلیل جنوبی--تاج جنوبی۲۴
Corona Borealisاکلیل شمالی--تاج شمالی۲۵
Libraمیزانترازوک-ترازو۲۶
Mercuryعُطارِد--تیر۲۷
Sagittaسَهم--تیر [پیکر آسمانی]۲۸
Wednesdayالأربعاء-چهارشنبهتیرشید۲۹
Siriusشِعرای یَمانیتیشتَریَه، تِشتَریَه-تیشتر، تِشتَر۳۰
Ursa Majorدُب اکبر--خرس بزرگ۳۳
Ursa Minorدُب اصغر، بنات و نعش صغیر--خرس کوچک۳۴
Cancerسرطانگَرزَنک-خرچنگ۳۲
eastشرق، مشرقخورآید، خُراسانخاورخورآید، خُراسان۳۵
westغرب، مغربخوربَرانباخترخوربَران۳۶
Sunشمسخور-خورشید۳۷
Pleiadesعِقد ثُرَیا--خوشه پروین۳۸
globolar cluster--خوشه‌کُرَویخوشه گوی‌سان۳۹
Virgoسُنبله--خوشه، خوشه گندم۴۰
comet-گیسودار-دنباله‌دار۴۱
Geminiجوزادو پِتکَر-دو پیکر [پیکر آسمانی]۴۲
observatory-زوله‌گاهرصدخانهرسدخانه۴۵
opposeمقابل--رو در رو۴۶
oppositionمقابله، تقابل--رو در رویی۴۷
observation, observeرَصَد-رَصَدرَسَد۴۳
observatory--رَصَدگاهرَسَدگاه۴۴
birthday--روز تولدزاد روز۴۸
birth, nativityتولد--زایش۴۹
time-lapse---زمان-گذشت۵۰
Earth lune, earthshine---زمین‌تاب۵۱
astronomical table-زیگ-زیج۵۲
planetسیاره--ستاره رَونده۵۸
starنَجم--ستاره، اختر۵۹
starsاَنجُم--ستارگان۵۷
risingطلوع-طلوع کردنسر زدن، برآمدن۶۰
Capellaعَیّوق--سروش [ستاره]۶۱
azimuthسمت--سوی، سو۶۴
Canopusسُهیلسَدویس-سَدویس [ستاره]۵۴
zenithسمت‌الرأس--سَر سوی، سر سو۵۵
Spicaسَمّاک اَعزَل--سَپور [ستاره]۵۳
-قُله--سِتیغ۱۰۲
celestial sphereکره سماوی-کره آسمانسپهر۵۶
Canis Major, Great Dog, Greater Dogکَلب اکبر--سگ بزرگ [پیکر آسمانی]۶۲
Canis Minor, Little Dog, Small Dogکَلب اصغر--سگ کوچک [پیکر آسمانی]۶۳
Siriusشِعرای یمانیوَراهنگ-شباهنگ [ستاره]۶۵
Orionجبّار--شکارچی [پیکر آسمانی]۶۶
Leoاَسدشیرَک-شیر [پیکر آسمانی]۶۷
ultraviolet--ماورای بنفش، ماوراء بنفشفرا بنفش۶۸
infra-red--مادون قرمزفرو سرخ۶۹
luminosity--تابندگیفروغمندی۷۰
Ophiuchusحّوا--مارافسای [مارافسای]۸۷
Moonقَمَر--ماه۸۸
Piscesحوتماهیَک-ماهی [پیکر آسمانی]۹۰
Mondayالأثنين-دوشنبهماه‌شید، مَهشید۸۹
Sunشمسمهر-مهر۹۱
Sundayالأحد-یک‌شنبهمهرشید۹۲
Venusزهرهناهید، آناهید، آناهیتا-ناهید۹۴
Fridayالجمعه-آدینهناهیدشید۹۵
meteorشهابنِیزَک-نِیزَک۹۳
Arcturusسَمّاک رامِح--نگهبان شمالی۹۶
southجنوبنیم‌روز-نیم‌روز۹۷
meridianنصف‌النهارنیم‌روزان-نیم‌روزان۹۸
Jupiterمشتریاورمَزدبِریجیسهرمزد۹۹
Ploughبَنات و نعش کبیرهفتورنگملاقه، هفت برادرانهفت اُورنگ۱۰۰
conjunctionمُقارِنه، قِران--همنشینی۱۰۱
Vegaنسر واقعوَنَندکرکس نشستهوَنَند [ستاره]۱۰۴
nadirسمت‌القَدَم--پا سوی، پا سو۱۸
Cassiopeia, Cassiopeذات‌الکُرسی-نشسته بر صندلیپروین [پیکر آسمانی]۱۹
Quintessence---پنجم‌گُهَر [الگوی کیهان‌شناسی]۲۰
circumpolar--دور قطبیپیرا-قطبی۲۱
constellationصورت فلکی--پیکر آسمانی۲۲
Aldebranدَبَرانپیوری-چشم گاو [ستاره]۳۱
Altairنسر طائرهیزانکرکس پرندهکرکس [ستاره]۷۲
Sagittariusقوسنیم‌اسپ-کماندار، نیم‌اسب [پیکر آسمانی]۷۳
galaxyمِجَرّه--کهکشان، کاه‌کشان۷۴
Scorpiusعقرب--کَژدُم [پیکر آسمانی]۷۱
universeعالَمگِیهان-کیهان، گیتی۷۶
cosmology---کیهان‌شناسی۷۷
Saturnزحل--کیوان۷۸
Saturdayالسبت-شنبهکیوان‌شید۷۹
Cepheusقیفاووس--کیکاووس [پیکر آسمانی]۷۵
calendarتقویم--گاهشماری۸۱
Taurusثورگِئو-گاو نَر [پیکر آسمانی]۸۲
Plough---گاوآهن-هفت اورنگ۸۳
نمایش ۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۰۴ مورد.