واژه‌نامه اخترشناسی

انگلیسیتازی (عربی)پارسی باستانیفارسی عامیانهپارسی سرهشماره
conjunctionمُقارِنه، قِران--همنشینی۱۰۱
-قُله--سِتیغ۱۰۲
story, myth, fable--اسطورهاستوره۱۰۳
Vegaنسر واقعوَنَندکرکس نشستهوَنَند [ستاره]۱۰۴
نمایش ۱۰۱ تا ۱۰۴ مورد از کل ۱۰۴ مورد.