واژه‌نامه اخترشناسی

انگلیسیتازی (عربی)پارسی باستانیفارسی عامیانهپارسی سرهشماره
Cancerسرطانگَرزَنک-خرچنگ۳۲
Taurusثورگِئو-گاو نَر [پیکر آسمانی]۸۲
universeعالَمگِیهان-کیهان، گیتی۷۶
comet-گیسودار-دنباله‌دار۴۱
نمایش ۱۰۱ تا ۱۰۴ مورد از کل ۱۰۴ مورد.