واژه‌نامه اخترشناسی

انگلیسیتازی (عربی)پارسی باستانیفارسی عامیانهپارسی سرهشماره
celestial sphereکره سماوی-کره آسمانسپهر۵۶
Vegaنسر واقعوَنَندکرکس نشستهوَنَند [ستاره]۱۰۴
Altairنسر طائرهیزانکرکس پرندهکرکس [ستاره]۷۲
Sundayالأحد-یک‌شنبهمهرشید۹۲
نمایش ۱۰۱ تا ۱۰۴ مورد از کل ۱۰۴ مورد.