واژه‌نامه اخترشناسی

انگلیسیتازی (عربی)پارسی باستانیفارسی عامیانهپارسی سرهشماره
Bootesعَوّا--گاوران [پیکر آسمانی]۸۴
sphere, heavenفلک--گردونه، سپهر۸۵
spherical, globularکُروی--گوی‌سان۸۶
conjunctionاِجتماع--گِرد آمدن۸۰
نمایش ۱۰۱ تا ۱۰۴ مورد از کل ۱۰۴ مورد.