واژه‌نامه اخترشناسی

انگلیسیتازی (عربی)پارسی باستانیفارسی عامیانهپارسی سرهشماره
zenithسمت‌الرأس--سَر سوی، سر سو۵۵
westغرب، مغربخوربَرانباخترخوربَران۳۶
universeعالَمگِیهان-کیهان، گیتی۷۶
ultraviolet--ماورای بنفش، ماوراء بنفشفرا بنفش۶۸
time-lapse---زمان-گذشت۵۰
story, myth, fable--اسطورهاستوره۱۰۳
starsاَنجُم--ستارگان۵۷
starنَجم--ستاره، اختر۵۹
spherical, globularکُروی--گوی‌سان۸۶
sphere, heavenفلک--گردونه، سپهر۸۵
southجنوبنیم‌روز-نیم‌روز۹۷
skyسماء--آسمان۱۰
risingطلوع-طلوع کردنسر زدن، برآمدن۶۰
planetسیاره--ستاره رَونده۵۸
oppositionمقابله، تقابل--رو در رویی۴۷
opposeمقابل--رو در رو۴۶
observatory--رَصَدگاهرَسَدگاه۴۴
observatory-زوله‌گاهرصدخانهرسدخانه۴۵
observation, observeرَصَد-رَصَدرَسَد۴۳
northشمالاَپا اَختر-اَبا اَختر۱
nebulaسحابی--ابرگونه۳
nadirسمت‌القَدَم--پا سوی، پا سو۱۸
meteor shower--بارش شهابیبارش نِیزَکی۱۳
meteorشهابنِیزَک-نِیزَک۹۳
meridianنصف‌النهارنیم‌روزان-نیم‌روزان۹۸
luminosity--تابندگیفروغمندی۷۰
infra-red--مادون قرمزفرو سرخ۶۹
heavenlyفلکی--آسمانی۱۱
globolar cluster--خوشه‌کُرَویخوشه گوی‌سان۳۹
galaxyمِجَرّه--کهکشان، کاه‌کشان۷۴
eastشرق، مشرقخورآید، خُراسانخاورخورآید، خُراسان۳۵
cosmology---کیهان‌شناسی۷۷
coronaالکیل--تاج۲۳
constellationصورت فلکی--پیکر آسمانی۲۲
conjunctionاِجتماع--گِرد آمدن۸۰
conjunctionمُقارِنه، قِران--همنشینی۱۰۱
comet-گیسودار-دنباله‌دار۴۱
circumpolar--دور قطبیپیرا-قطبی۲۱
celestial sphereکره سماوی-کره آسمانسپهر۵۶
calendarتقویم--گاهشماری۸۱
birthday--روز تولدزاد روز۴۸
birth, nativityتولد--زایش۴۹
azimuthسمت--سوی، سو۶۴
astronomyنجوم--اخترشناسی، ستاره‌شناسی۴
astronomical table-زیگ-زیج۵۲
astrolabeاصطرلابجام جهان‌نمااسطرلاباسترلاب۷
Wednesdayالأربعاء-چهارشنبهتیرشید۲۹
Virgoسُنبله--خوشه، خوشه گندم۴۰
Venusزهرهناهید، آناهید، آناهیتا-ناهید۹۴
Vegaنسر واقعوَنَندکرکس نشستهوَنَند [ستاره]۱۰۴
Ursa Minorدُب اصغر، بنات و نعش صغیر--خرس کوچک۳۴
Ursa Majorدُب اکبر--خرس بزرگ۳۳
Tuesdayالثلاثاء-سه‌شنبهبهرام‌شید۱۷
Thursdayالخميس-پنج‌شنبهاورمَزدشید۸
Taurusثورگِئو-گاو نَر [پیکر آسمانی]۸۲
Sundayالأحد-یک‌شنبهمهرشید۹۲
Sunشمسخور-خورشید۳۷
Sunشمسمهر-مهر۹۱
Spicaسَمّاک اَعزَل--سَپور [ستاره]۵۳
Siriusشِعرای یَمانیتیشتَریَه، تِشتَریَه-تیشتر، تِشتَر۳۰
Siriusشِعرای یمانیوَراهنگ-شباهنگ [ستاره]۶۵
Scorpiusعقرب--کَژدُم [پیکر آسمانی]۷۱
Saturnزحل--کیوان۷۸
Saturdayالسبت-شنبهکیوان‌شید۷۹
Sagittariusقوسنیم‌اسپ-کماندار، نیم‌اسب [پیکر آسمانی]۷۳
Sagittaسَهم--تیر [پیکر آسمانی]۲۸
Quintessence---پنجم‌گُهَر [الگوی کیهان‌شناسی]۲۰
Plough---گاوآهن-هفت اورنگ۸۳
Ploughبَنات و نعش کبیرهفتورنگملاقه، هفت برادرانهفت اُورنگ۱۰۰
Pleiadesعِقد ثُرَیا--خوشه پروین۳۸
Piscesحوتماهیَک-ماهی [پیکر آسمانی]۹۰
Orionجبّار--شکارچی [پیکر آسمانی]۶۶
Ophiuchusحّوا--مارافسای [مارافسای]۸۷
Moonقَمَر--ماه۸۸
Mondayالأثنين-دوشنبهماه‌شید، مَهشید۸۹
Mercuryعُطارِد--تیر۲۷
Marsمریخ--بهرام۱۶
Libraمیزانترازوک-ترازو۲۶
Leoاَسدشیرَک-شیر [پیکر آسمانی]۶۷
Jupiterمشتریاورمَزدبِریجیسهرمزد۹۹
Geminiجوزادو پِتکَر-دو پیکر [پیکر آسمانی]۴۲
Fridayالجمعه-آدینهناهیدشید۹۵
Earth lune, earthshine---زمین‌تاب۵۱
Dracoتِنین--اژدها۶
Corona Borealisاکلیل شمالی--تاج شمالی۲۵
Corona Australis, Southern Corwn, Wreathاکلیل جنوبی--تاج جنوبی۲۴
Cepheusقیفاووس--کیکاووس [پیکر آسمانی]۷۵
Cassiopeia, Cassiopeذات‌الکُرسی-نشسته بر صندلیپروین [پیکر آسمانی]۱۹
Capricornusجَدیبُزَک-بُز، بُز ماهی۱۲
Capellaعَیّوق--سروش [ستاره]۶۱
Canopusسُهیلسَدویس-سَدویس [ستاره]۵۴
Canis Minor, Little Dog, Small Dogکَلب اصغر--سگ کوچک [پیکر آسمانی]۶۳
Canis Major, Great Dog, Greater Dogکَلب اکبر--سگ بزرگ [پیکر آسمانی]۶۲
Cancerسرطانگَرزَنک-خرچنگ۳۲
Bootesعَوّا--گاوران [پیکر آسمانی]۸۴
Aurigaممسک‌العنان-عنان‌دارارابه‌ران [پیکر آسمانی]۵
Ariesحَمَلوَرَک-برّه۱۵
Arcturusسَمّاک رامِح--نگهبان شمالی۹۶
Aquariusدَلودول-آبریز۹
Antaresقلب‌العقرباَپوش-اَپوش [ستاره]۲
نمایش ۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۰۴ مورد.