واژه‌نامه اخترشناسی

انگلیسیتازی (عربی)پارسی باستانیفارسی عامیانهپارسی سرهشماره
spherical, globularکُروی--گوی‌سان۸۶
Canis Major, Great Dog, Greater Dogکَلب اکبر--سگ بزرگ [پیکر آسمانی]۶۲
Canis Minor, Little Dog, Small Dogکَلب اصغر--سگ کوچک [پیکر آسمانی]۶۳
celestial sphereکره سماوی-کره آسمانسپهر۵۶
starنَجم--ستاره، اختر۵۹
meridianنصف‌النهارنیم‌روزان-نیم‌روزان۹۸
Vegaنسر واقعوَنَندکرکس نشستهوَنَند [ستاره]۱۰۴
Altairنسر طائرهیزانکرکس پرندهکرکس [ستاره]۷۲
astronomyنجوم--اخترشناسی، ستاره‌شناسی۴
Libraمیزانترازوک-ترازو۲۶
galaxyمِجَرّه--کهکشان، کاه‌کشان۷۴
conjunctionمُقارِنه، قِران--همنشینی۱۰۱
Aurigaممسک‌العنان-عنان‌دارارابه‌ران [پیکر آسمانی]۵
oppositionمقابله، تقابل--رو در رویی۴۷
opposeمقابل--رو در رو۴۶
Jupiterمشتریاورمَزدبِریجیسهرمزد۹۹
Marsمریخ--بهرام۱۶
Cepheusقیفاووس--کیکاووس [پیکر آسمانی]۷۵
-قُله--سِتیغ۱۰۲
Moonقَمَر--ماه۸۸
Sagittariusقوسنیم‌اسپ-کماندار، نیم‌اسب [پیکر آسمانی]۷۳
Antaresقلب‌العقرباَپوش-اَپوش [ستاره]۲
heavenlyفلکی--آسمانی۱۱
sphere, heavenفلک--گردونه، سپهر۸۵
westغرب، مغربخوربَرانباخترخوربَران۳۶
Pleiadesعِقد ثُرَیا--خوشه پروین۳۸
Mercuryعُطارِد--تیر۲۷
Capellaعَیّوق--سروش [ستاره]۶۱
Bootesعَوّا--گاوران [پیکر آسمانی]۸۴
Scorpiusعقرب--کَژدُم [پیکر آسمانی]۷۱
universeعالَمگِیهان-کیهان، گیتی۷۶
risingطلوع-طلوع کردنسر زدن، برآمدن۶۰
constellationصورت فلکی--پیکر آسمانی۲۲
Siriusشِعرای یَمانیتیشتَریَه، تِشتَریَه-تیشتر، تِشتَر۳۰
Siriusشِعرای یمانیوَراهنگ-شباهنگ [ستاره]۶۵
meteorشهابنِیزَک-نِیزَک۹۳
Sunشمسخور-خورشید۳۷
Sunشمسمهر-مهر۹۱
northشمالاَپا اَختر-اَبا اَختر۱
eastشرق، مشرقخورآید، خُراسانخاورخورآید، خُراسان۳۵
planetسیاره--ستاره رَونده۵۸
Canopusسُهیلسَدویس-سَدویس [ستاره]۵۴
Virgoسُنبله--خوشه، خوشه گندم۴۰
Sagittaسَهم--تیر [پیکر آسمانی]۲۸
Arcturusسَمّاک رامِح--نگهبان شمالی۹۶
Spicaسَمّاک اَعزَل--سَپور [ستاره]۵۳
nadirسمت‌القَدَم--پا سوی، پا سو۱۸
zenithسمت‌الرأس--سَر سوی، سر سو۵۵
azimuthسمت--سوی، سو۶۴
skyسماء--آسمان۱۰
Cancerسرطانگَرزَنک-خرچنگ۳۲
nebulaسحابی--ابرگونه۳
Venusزهرهناهید، آناهید، آناهیتا-ناهید۹۴
Saturnزحل--کیوان۷۸
observation, observeرَصَد-رَصَدرَسَد۴۳
Cassiopeia, Cassiopeذات‌الکُرسی-نشسته بر صندلیپروین [پیکر آسمانی]۱۹
Ursa Majorدُب اکبر--خرس بزرگ۳۳
Ursa Minorدُب اصغر، بنات و نعش صغیر--خرس کوچک۳۴
Aquariusدَلودول-آبریز۹
Aldebranدَبَرانپیوری-چشم گاو [ستاره]۳۱
Ophiuchusحّوا--مارافسای [مارافسای]۸۷
Ariesحَمَلوَرَک-برّه۱۵
Piscesحوتماهیَک-ماهی [پیکر آسمانی]۹۰
Capricornusجَدیبُزَک-بُز، بُز ماهی۱۲
Geminiجوزادو پِتکَر-دو پیکر [پیکر آسمانی]۴۲
southجنوبنیم‌روز-نیم‌روز۹۷
Orionجبّار--شکارچی [پیکر آسمانی]۶۶
Taurusثورگِئو-گاو نَر [پیکر آسمانی]۸۲
Dracoتِنین--اژدها۶
birth, nativityتولد--زایش۴۹
calendarتقویم--گاهشماری۸۱
Ploughبَنات و نعش کبیرهفتورنگملاقه، هفت برادرانهفت اُورنگ۱۰۰
Corona Borealisاکلیل شمالی--تاج شمالی۲۵
Corona Australis, Southern Corwn, Wreathاکلیل جنوبی--تاج جنوبی۲۴
Andromedaاِمرأَت المسلسله-زن به زنجیر بستهبانوی زنجیربند۱۴
conjunctionاِجتماع--گِرد آمدن۸۰
starsاَنجُم--ستارگان۵۷
Leoاَسدشیرَک-شیر [پیکر آسمانی]۶۷
coronaالکیل--تاج۲۳
Saturdayالسبت-شنبهکیوان‌شید۷۹
Thursdayالخميس-پنج‌شنبهاورمَزدشید۸
Fridayالجمعه-آدینهناهیدشید۹۵
Tuesdayالثلاثاء-سه‌شنبهبهرام‌شید۱۷
Wednesdayالأربعاء-چهارشنبهتیرشید۲۹
Sundayالأحد-یک‌شنبهمهرشید۹۲
Mondayالأثنين-دوشنبهماه‌شید، مَهشید۸۹
astrolabeاصطرلابجام جهان‌نمااسطرلاباسترلاب۷
meteor shower--بارش شهابیبارش نِیزَکی۱۳
Quintessence---پنجم‌گُهَر [الگوی کیهان‌شناسی]۲۰
circumpolar--دور قطبیپیرا-قطبی۲۱
globolar cluster--خوشه‌کُرَویخوشه گوی‌سان۳۹
comet-گیسودار-دنباله‌دار۴۱
observatory--رَصَدگاهرَسَدگاه۴۴
observatory-زوله‌گاهرصدخانهرسدخانه۴۵
birthday--روز تولدزاد روز۴۸
time-lapse---زمان-گذشت۵۰
Earth lune, earthshine---زمین‌تاب۵۱
astronomical table-زیگ-زیج۵۲
ultraviolet--ماورای بنفش، ماوراء بنفشفرا بنفش۶۸
infra-red--مادون قرمزفرو سرخ۶۹
نمایش ۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۰۴ مورد.