واژه‌نامه اخترشناسی

انگلیسیتازی (عربی)پارسی باستانیفارسی عامیانهپارسی سرهشماره
luminosity--تابندگیفروغمندی۷۰
cosmology---کیهان‌شناسی۷۷
Plough---گاوآهن-هفت اورنگ۸۳
story, myth, fable--اسطورهاستوره۱۰۳
نمایش ۱۰۱ تا ۱۰۴ مورد از کل ۱۰۴ مورد.