واژه‌نامه اخترشناسی

انگلیسیتازی (عربی)پارسی باستانیفارسی عامیانهپارسی سرهشماره
comet-گیسودار-دنباله‌دار۴۱
universeعالَمگِیهان-کیهان، گیتی۷۶
Taurusثورگِئو-گاو نَر [پیکر آسمانی]۸۲
Cancerسرطانگَرزَنک-خرچنگ۳۲
Aldebranدَبَرانپیوری-چشم گاو [ستاره]۳۱
Vegaنسر واقعوَنَندکرکس نشستهوَنَند [ستاره]۱۰۴
Ariesحَمَلوَرَک-برّه۱۵
Siriusشِعرای یمانیوَراهنگ-شباهنگ [ستاره]۶۵
Altairنسر طائرهیزانکرکس پرندهکرکس [ستاره]۷۲
Ploughبَنات و نعش کبیرهفتورنگملاقه، هفت برادرانهفت اُورنگ۱۰۰
meridianنصف‌النهارنیم‌روزان-نیم‌روزان۹۸
southجنوبنیم‌روز-نیم‌روز۹۷
Sagittariusقوسنیم‌اسپ-کماندار، نیم‌اسب [پیکر آسمانی]۷۳
meteorشهابنِیزَک-نِیزَک۹۳
Venusزهرهناهید، آناهید، آناهیتا-ناهید۹۴
Sunشمسمهر-مهر۹۱
Piscesحوتماهیَک-ماهی [پیکر آسمانی]۹۰
Leoاَسدشیرَک-شیر [پیکر آسمانی]۶۷
Canopusسُهیلسَدویس-سَدویس [ستاره]۵۴
astronomical table-زیگ-زیج۵۲
observatory-زوله‌گاهرصدخانهرسدخانه۴۵
Aquariusدَلودول-آبریز۹
Geminiجوزادو پِتکَر-دو پیکر [پیکر آسمانی]۴۲
westغرب، مغربخوربَرانباخترخوربَران۳۶
eastشرق، مشرقخورآید، خُراسانخاورخورآید، خُراسان۳۵
Sunشمسخور-خورشید۳۷
astrolabeاصطرلابجام جهان‌نمااسطرلاباسترلاب۷
Siriusشِعرای یَمانیتیشتَریَه، تِشتَریَه-تیشتر، تِشتَر۳۰
Libraمیزانترازوک-ترازو۲۶
Capricornusجَدیبُزَک-بُز، بُز ماهی۱۲
Antaresقلب‌العقرباَپوش-اَپوش [ستاره]۲
northشمالاَپا اَختر-اَبا اَختر۱
Jupiterمشتریاورمَزدبِریجیسهرمزد۹۹
nebulaسحابی--ابرگونه۳
astronomyنجوم--اخترشناسی، ستاره‌شناسی۴
Aurigaممسک‌العنان-عنان‌دارارابه‌ران [پیکر آسمانی]۵
Dracoتِنین--اژدها۶
Thursdayالخميس-پنج‌شنبهاورمَزدشید۸
skyسماء--آسمان۱۰
heavenlyفلکی--آسمانی۱۱
meteor shower--بارش شهابیبارش نِیزَکی۱۳
Andromedaاِمرأَت المسلسله-زن به زنجیر بستهبانوی زنجیربند۱۴
Marsمریخ--بهرام۱۶
Tuesdayالثلاثاء-سه‌شنبهبهرام‌شید۱۷
nadirسمت‌القَدَم--پا سوی، پا سو۱۸
Cassiopeia, Cassiopeذات‌الکُرسی-نشسته بر صندلیپروین [پیکر آسمانی]۱۹
Quintessence---پنجم‌گُهَر [الگوی کیهان‌شناسی]۲۰
circumpolar--دور قطبیپیرا-قطبی۲۱
constellationصورت فلکی--پیکر آسمانی۲۲
coronaالکیل--تاج۲۳
Corona Australis, Southern Corwn, Wreathاکلیل جنوبی--تاج جنوبی۲۴
Corona Borealisاکلیل شمالی--تاج شمالی۲۵
Mercuryعُطارِد--تیر۲۷
Sagittaسَهم--تیر [پیکر آسمانی]۲۸
Wednesdayالأربعاء-چهارشنبهتیرشید۲۹
Ursa Majorدُب اکبر--خرس بزرگ۳۳
Ursa Minorدُب اصغر، بنات و نعش صغیر--خرس کوچک۳۴
Pleiadesعِقد ثُرَیا--خوشه پروین۳۸
globolar cluster--خوشه‌کُرَویخوشه گوی‌سان۳۹
Virgoسُنبله--خوشه، خوشه گندم۴۰
observation, observeرَصَد-رَصَدرَسَد۴۳
observatory--رَصَدگاهرَسَدگاه۴۴
opposeمقابل--رو در رو۴۶
oppositionمقابله، تقابل--رو در رویی۴۷
birthday--روز تولدزاد روز۴۸
birth, nativityتولد--زایش۴۹
time-lapse---زمان-گذشت۵۰
Earth lune, earthshine---زمین‌تاب۵۱
Spicaسَمّاک اَعزَل--سَپور [ستاره]۵۳
zenithسمت‌الرأس--سَر سوی، سر سو۵۵
celestial sphereکره سماوی-کره آسمانسپهر۵۶
starsاَنجُم--ستارگان۵۷
planetسیاره--ستاره رَونده۵۸
starنَجم--ستاره، اختر۵۹
risingطلوع-طلوع کردنسر زدن، برآمدن۶۰
Capellaعَیّوق--سروش [ستاره]۶۱
Canis Major, Great Dog, Greater Dogکَلب اکبر--سگ بزرگ [پیکر آسمانی]۶۲
Canis Minor, Little Dog, Small Dogکَلب اصغر--سگ کوچک [پیکر آسمانی]۶۳
azimuthسمت--سوی، سو۶۴
Orionجبّار--شکارچی [پیکر آسمانی]۶۶
ultraviolet--ماورای بنفش، ماوراء بنفشفرا بنفش۶۸
infra-red--مادون قرمزفرو سرخ۶۹
luminosity--تابندگیفروغمندی۷۰
Scorpiusعقرب--کَژدُم [پیکر آسمانی]۷۱
galaxyمِجَرّه--کهکشان، کاه‌کشان۷۴
Cepheusقیفاووس--کیکاووس [پیکر آسمانی]۷۵
cosmology---کیهان‌شناسی۷۷
Saturnزحل--کیوان۷۸
Saturdayالسبت-شنبهکیوان‌شید۷۹
conjunctionاِجتماع--گِرد آمدن۸۰
calendarتقویم--گاهشماری۸۱
Plough---گاوآهن-هفت اورنگ۸۳
Bootesعَوّا--گاوران [پیکر آسمانی]۸۴
sphere, heavenفلک--گردونه، سپهر۸۵
spherical, globularکُروی--گوی‌سان۸۶
Ophiuchusحّوا--مارافسای [مارافسای]۸۷
Moonقَمَر--ماه۸۸
Mondayالأثنين-دوشنبهماه‌شید، مَهشید۸۹
Sundayالأحد-یک‌شنبهمهرشید۹۲
Fridayالجمعه-آدینهناهیدشید۹۵
نمایش ۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۰۴ مورد.