واژه‌نامه اخترشناسی

انگلیسیتازی (عربی)پارسی باستانیفارسی عامیانهپارسی سرهشماره
Arcturusسَمّاک رامِح--نگهبان شمالی۹۶
conjunctionمُقارِنه، قِران--همنشینی۱۰۱
-قُله--سِتیغ۱۰۲
story, myth, fable--اسطورهاستوره۱۰۳
نمایش ۱۰۱ تا ۱۰۴ مورد از کل ۱۰۴ مورد.