واژه‌نامه اخترشناسی

انگلیسیتازی (عربی)پارسی باستانیفارسی عامیانهپارسی سرهشماره
-قُله--سِتیغ۱۰۲
Aldebranدَبَرانپیوری-چشم گاو [ستاره]۳۱
Altairنسر طائرهیزانکرکس پرندهکرکس [ستاره]۷۲
Andromedaاِمرأَت المسلسله-زن به زنجیر بستهبانوی زنجیربند۱۴
Antaresقلب‌العقرباَپوش-اَپوش [ستاره]۲
Aquariusدَلودول-آبریز۹
Arcturusسَمّاک رامِح--نگهبان شمالی۹۶
Ariesحَمَلوَرَک-برّه۱۵
Aurigaممسک‌العنان-عنان‌دارارابه‌ران [پیکر آسمانی]۵
Bootesعَوّا--گاوران [پیکر آسمانی]۸۴
Cancerسرطانگَرزَنک-خرچنگ۳۲
Canis Major, Great Dog, Greater Dogکَلب اکبر--سگ بزرگ [پیکر آسمانی]۶۲
Canis Minor, Little Dog, Small Dogکَلب اصغر--سگ کوچک [پیکر آسمانی]۶۳
Canopusسُهیلسَدویس-سَدویس [ستاره]۵۴
Capellaعَیّوق--سروش [ستاره]۶۱
Capricornusجَدیبُزَک-بُز، بُز ماهی۱۲
Cassiopeia, Cassiopeذات‌الکُرسی-نشسته بر صندلیپروین [پیکر آسمانی]۱۹
Cepheusقیفاووس--کیکاووس [پیکر آسمانی]۷۵
Corona Australis, Southern Corwn, Wreathاکلیل جنوبی--تاج جنوبی۲۴
Corona Borealisاکلیل شمالی--تاج شمالی۲۵
Dracoتِنین--اژدها۶
Earth lune, earthshine---زمین‌تاب۵۱
Fridayالجمعه-آدینهناهیدشید۹۵
Geminiجوزادو پِتکَر-دو پیکر [پیکر آسمانی]۴۲
Jupiterمشتریاورمَزدبِریجیسهرمزد۹۹
Leoاَسدشیرَک-شیر [پیکر آسمانی]۶۷
Libraمیزانترازوک-ترازو۲۶
Marsمریخ--بهرام۱۶
Mercuryعُطارِد--تیر۲۷
Mondayالأثنين-دوشنبهماه‌شید، مَهشید۸۹
Moonقَمَر--ماه۸۸
Ophiuchusحّوا--مارافسای [مارافسای]۸۷
Orionجبّار--شکارچی [پیکر آسمانی]۶۶
Piscesحوتماهیَک-ماهی [پیکر آسمانی]۹۰
Pleiadesعِقد ثُرَیا--خوشه پروین۳۸
Plough---گاوآهن-هفت اورنگ۸۳
Ploughبَنات و نعش کبیرهفتورنگملاقه، هفت برادرانهفت اُورنگ۱۰۰
Quintessence---پنجم‌گُهَر [الگوی کیهان‌شناسی]۲۰
Sagittaسَهم--تیر [پیکر آسمانی]۲۸
Sagittariusقوسنیم‌اسپ-کماندار، نیم‌اسب [پیکر آسمانی]۷۳
Saturdayالسبت-شنبهکیوان‌شید۷۹
Saturnزحل--کیوان۷۸
Scorpiusعقرب--کَژدُم [پیکر آسمانی]۷۱
Siriusشِعرای یَمانیتیشتَریَه، تِشتَریَه-تیشتر، تِشتَر۳۰
Siriusشِعرای یمانیوَراهنگ-شباهنگ [ستاره]۶۵
Spicaسَمّاک اَعزَل--سَپور [ستاره]۵۳
Sunشمسخور-خورشید۳۷
Sunشمسمهر-مهر۹۱
Sundayالأحد-یک‌شنبهمهرشید۹۲
Taurusثورگِئو-گاو نَر [پیکر آسمانی]۸۲
Thursdayالخميس-پنج‌شنبهاورمَزدشید۸
Tuesdayالثلاثاء-سه‌شنبهبهرام‌شید۱۷
Ursa Majorدُب اکبر--خرس بزرگ۳۳
Ursa Minorدُب اصغر، بنات و نعش صغیر--خرس کوچک۳۴
Vegaنسر واقعوَنَندکرکس نشستهوَنَند [ستاره]۱۰۴
Venusزهرهناهید، آناهید، آناهیتا-ناهید۹۴
Virgoسُنبله--خوشه، خوشه گندم۴۰
Wednesdayالأربعاء-چهارشنبهتیرشید۲۹
astrolabeاصطرلابجام جهان‌نمااسطرلاباسترلاب۷
astronomical table-زیگ-زیج۵۲
astronomyنجوم--اخترشناسی، ستاره‌شناسی۴
azimuthسمت--سوی، سو۶۴
birth, nativityتولد--زایش۴۹
birthday--روز تولدزاد روز۴۸
calendarتقویم--گاهشماری۸۱
celestial sphereکره سماوی-کره آسمانسپهر۵۶
circumpolar--دور قطبیپیرا-قطبی۲۱
comet-گیسودار-دنباله‌دار۴۱
conjunctionاِجتماع--گِرد آمدن۸۰
conjunctionمُقارِنه، قِران--همنشینی۱۰۱
constellationصورت فلکی--پیکر آسمانی۲۲
coronaالکیل--تاج۲۳
cosmology---کیهان‌شناسی۷۷
eastشرق، مشرقخورآید، خُراسانخاورخورآید، خُراسان۳۵
galaxyمِجَرّه--کهکشان، کاه‌کشان۷۴
globolar cluster--خوشه‌کُرَویخوشه گوی‌سان۳۹
heavenlyفلکی--آسمانی۱۱
infra-red--مادون قرمزفرو سرخ۶۹
luminosity--تابندگیفروغمندی۷۰
meridianنصف‌النهارنیم‌روزان-نیم‌روزان۹۸
meteorشهابنِیزَک-نِیزَک۹۳
meteor shower--بارش شهابیبارش نِیزَکی۱۳
nadirسمت‌القَدَم--پا سوی، پا سو۱۸
nebulaسحابی--ابرگونه۳
northشمالاَپا اَختر-اَبا اَختر۱
observation, observeرَصَد-رَصَدرَسَد۴۳
observatory--رَصَدگاهرَسَدگاه۴۴
observatory-زوله‌گاهرصدخانهرسدخانه۴۵
opposeمقابل--رو در رو۴۶
oppositionمقابله، تقابل--رو در رویی۴۷
planetسیاره--ستاره رَونده۵۸
risingطلوع-طلوع کردنسر زدن، برآمدن۶۰
skyسماء--آسمان۱۰
southجنوبنیم‌روز-نیم‌روز۹۷
sphere, heavenفلک--گردونه، سپهر۸۵
spherical, globularکُروی--گوی‌سان۸۶
starنَجم--ستاره، اختر۵۹
starsاَنجُم--ستارگان۵۷
story, myth, fable--اسطورهاستوره۱۰۳
time-lapse---زمان-گذشت۵۰
نمایش ۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۰۴ مورد.