واژه‌نامه اخترشناسی

انگلیسیتازی (عربی)پارسی باستانیفارسی عامیانهپارسی سرهشماره
Arcturusسَمّاک رامِح--نگهبان شمالی۹۶
southجنوبنیم‌روز-نیم‌روز۹۷
meridianنصف‌النهارنیم‌روزان-نیم‌روزان۹۸
Jupiterمشتریاورمَزدبِریجیسهرمزد۹۹
نمایش ۱۰۱ تا ۱۰۴ مورد از کل ۱۰۴ مورد.