مطالب مرتبط با کلید واژه

تنجیم


بازشناسی و بازخوانی ملاحظات نجومی در طرح‌اندازی میدان نقش جهان اصفهان

نویسندگان یاغش کاظمی 1 غلامرضا کیانی ده‌کیانی 2 ایرج صفایی 3 1 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر و دانشجوی دکتری مرمت بنا دانشگاه هنر اصفهان 2 استادیار دانشگاه هنر اصفهان 3 مسئول رصدخانه دانشگاه کاشان 10.22034/ahdc.2022.2744 چکیده تغییرات ناشی از توسعه‌های معاصر، نه‌تنها موجب دگرگونی بسیاری ...