نورسنجی و تحلیل منحنی نوری ستاره متغیر XZ Dra

تعداد بازدید:۴۴۴

پایان نامه کارشناسی ارشد خانم سعیده لطیف رشته اخترفیزیک دانشگاه سوفی رازی زنجان

موضوع: نورسنجی و تحلیل منحنی نوری ستاره متغیر XZ Dra

استاد راهنمای نخست: دکتر حسین صفری استاد دانشگاه زنجان با تخصص اخترفیزیک

استاد راهنمای دوم: ایرج صفایی، کارشناس رسدخانه دانشگاه کاشان با تخصص اخترفیزیک

 

ایشان نورسنجی از این ستاره را در شهریور ۱۳۹۲ با همکاری آقای ایرج صفایی کارشناس رسدخانه دانشگاه کاشان و آقای یاسر شاپوری‌نژاد دانشجوی فیزیک دانشکاه کاشان به انجام رسانیدند. سپس تحلیل داده‌ها را به دو روش، یکی استفاده از نرم‌افزار و دیگری تحلیل ریاضی و برنامه نویسی زیر نظر دکتر حسین صفری، استاد دانشگاه زنجان انجام دادند.

 

 

چکیده

   در این رساله نتایج حاصل از نورسنجی ستاره متغیر  XZ Draو تحلیل منحنی نوری آن ارائه شده است. به منظور نورسنجی از ستاره مورد نظر، تلسکوپ 16 اینچ اشمیت-کاسگرین با استقرار سمت-ارتفاعی و فتومتر مدل  SSP5در صافی  Vجانسون مورد استفاده قرار گرفته‌اند. هدف از تحلیل منحنی نوری، دست‌یابی به طیف توانی آن و یافتن فرکانس اصلی نوسانات ستاره بوده است. برای این منظور، آنالیز طیفی بیزی برای سری زمانی نورسنجی Dra  XZکه به صورت غیریکنواخت همراه با گاف‌های بزرگ است، در نرم‌افزار  Matlabبرنامه‌نویسی شده و نتایج حاصل با نتایج به دست آمده از نرم‌افزار Period 04 که جهت تحلیل آماری سری‌های زمانی نجومی طراحی گردیده است و از داده‌های مصنوعی برای یکنواخت کردن سری زمانی نجومی بهره می‌برد، مقایسه شده است. توسط آنالیز طیفی بیزی فرکانس 1-(روز) 098ر2 به عنوان فرکانس اصلی نوسانات ستاره به دست آمد که با فرکانس حاصل از نرم‌افزار Period 04 و سایر نتایج قبلی در این زمینه سازگاری کامل دارد. علاوه بر این طیف  توانی حاصل از این آنالیز از کیفیت بهتری نیز نسبت به طیف توانی حاصل از نرم‌افزار مورد ذکر برخوردار است.

 

واژه‌های کلیدی: ستاره متغیر، نورسنجی، منحنی نوری، تحلیل منحنی نوری، آنالیز طیفی بیزی.

 

ABSTRACT

Astrolabe is an astronomical instrument, that was made by hands of a skillful and knowledgeable Iranian craftsman through thousands of years especially in the Islamic period.
Due to the various applications of this instrument, such as knowing the time of sunset and sunrise for performing religious duties. Also geographical applications especially marine navigation. These uses of the astrolabe made it an important instrument between scientist of that time and even the governments. Inscriptions that are usually drawn on the astrolabe not only scientific, furthermore, decorative drowning were used.
The methodology of this research is (Historical – comparative) and sampling is random. The aim of this dissertation is to identify the astrolabes that can be used in Iran.
By selecting four Iranian astrolabes from the simple of North Bsit planispheric astrolabe and located in museums and private collection in Iran, belonging to four historical periods (Safavi, Qajar, Pahlavi and contemporary) has been written to answer question such as:
What are the meaning of strobe inscriptions?
What are the changes that have been done to these inscriptions throughout the years? And why?
What could be the reason behind using artistic inscriptions in a scientific instrument?
By analyzing the patterns and decorations of the sample, common features such as the triangular thrones, the plant form of the spider, the use of arabesque traceries, cathay, Nastaliq Naskh line, Pahlavi, delicate berry net in the spider and thrones part, which shows the influence of astrologers in different historical periods from each other. Of course, there are also differences in astrolabes that can be examined and we have mentioned them in introduction of the dissertation. The point to be considered in this research is addressing the artistic aspect of this scientific instrument.
In general, in this dissertation, an attempt has been made to briefly introduce the aesthetic aspect while introducing astrolabes, functional background and structure analysis.


Keywords: comparative studies, patterns, astrolabe motifs, Safavieh, Qajar, Pahlavi, contemporary


 مقاله استخراج شده از این پایان نامه:
 

              نورسنجی ستاره متغیر XZ Dra

              کاربرد آنالیز طیفی بیزی در تحلیل سری های زمانی نورسنجی

 

 

کلید واژه ها: نورسنجی ستاره ستاره متغیر نورسنجی تحلیل منحنی تحلیل منحنی نوری ایرج صفایی رسدخانه رسدخانه دانشگاه کاشان رصدخانه رصدخانه دانشگاه کاشان