مطالب مرتبط با کلید واژه

طیف سنجی


طیف سنجی ستاره گامای ذات الکرسی و بررسی ساختار ستارگان Be

طیف سنجی ستاره گامای ذات الکرسی و بررسی ساختار ستارگان Be   صفایی، ایرج رصدخانه دانشگاه کاشان، دانشکده فیزیک، دانشگاه کاشان   چکیده در رصدخانه دانشگاه کاشان طیف ستاره گامای ذات الکرسی را طی یک شب ثبت کرده و مشاهده نمودیم که خط طیفی هیدروژن بتا ...