دستاوردها

تصویربرداری از ماه‌های اورانوس توسط ایرج صفایی در رصدخانه دانشگاه کاشان

تصویربرداری از ماه‌های اورانوس توسط ایرج صفایی در رصدخانه دانشگاه کاشان

سیاره اورانوس در فاصله زیادر از زمین قرار دارد. بنابراین مشاهده ماه‌های این سیاره چندان ساده نیست. تصویربردای از ماه‌های این سیاره با توجه اندازه نچندان بزرگشان و اینکه تنها نور خورشید را بازتاب می‌کنند، در بهترین موقعیت نسبت به ناظر زمینی انجام گرفته است.

بیشتر