پژوهش - آرشیو

دفاع از پایان نامه خانم سعیده لطیف

دفاع از پایان نامه خانم سعیده لطیف، کارشناسی ارشد اخترفیزیک با موضوع نورسنجی و تحلیل منحنی نوری ستاره متغیر XZ Dra زیر نظر دکتر حسین صفری استاد دانشگاه زنجان و آقای صفایی کارشناس رصدخانه دانشگاه کاشان

ایشان نورسنجی از این ستاره را در شهریور ۱۳۹۲ با همکاری آقای صفایی کارشناس رصدخانه دانشگاه کاشان و اقای یاسر شاپوری نژاد دانشجوی فیزیک دانشکاه کاشان به انجام رسانیدند. سپس تحلیل داده ها را به دو روش، یکی استفاده از نرم افزار و دیگری تحلیل ریاضی و برنامه نویسی زیر نظر دکتر حسین صفری، استاد دانشگاه زنجان انجام دادند.

ادامه مطلب