جستجو :

گزارشی از همایش بین المللی بزرگداشت غیاث الدین جمشید کاشانی ریاضی دان و اخترشناس نامدار ایرانی که از ۱۹ تا ۲۱ آبان ۱۳۷۹ در دانشگاه کاشان برگزار گردید. نوشته دکتر محمد باقری منتشر شده در شماره ۴ و ۵ سال هیجدهم مجله چیستا